Algemene voorwaarde Vinas-Santi

Om de massage/behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteren wij een aantal algemene voorwaarden. Wanneer u een afspraak maakt bij Vinas Santi gaan wij er van uit dat u deze voorwaarden en privecybeleid heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

1.  Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
2.  Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door een van de medewerkers van Vinas santi een korte intake gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
3.  Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit vroegtijdig aan mij door te geven.
4.  Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
5.  Bij Massagesalon Vinas santi wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kunnen wij afzien van een massage/behandeling en wordt u doorverwezen naar de huisarts of specialist.
6.  Bij koorts en griep klachten mag er niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.
7.  Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
8.  Betaling verloopt contant of via pinbetaling en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.
9.  Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgifte en zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen.
10.  Bij verlies of verjaring van cadeaubonnen en strippenkaarten vervalt het recht op nog openstaande behandelingen.
11.  Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
12.  Het reproduceren van strippenkaarten en/of cadeaubonnen is verboden, verkoop geschiedt alleen door of via Massagesalon Vinas santi.
13.  Massagesalon Vinas santi niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
14.  Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Massage salon Vinas Santi aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
15.  Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Massagesalon Vinas santi en de medewerkers niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.

Privecy beleid

Verwerking persoonsgegevens
Massage salon Vinas santi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die U actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Massagesalon Vinas Santi verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid, t.b.v. de massages (behandelplan)
Ook al verzamelen wij deze informatie, U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie voorafgaand de behandeling. (zie algemene voorwaarde)
Het doel en de grondslag van de verwerking persoonsgegevens
Massagesalon Vinas Santi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Afhandelen van uw betalingen
– Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering aan de dienstverlening
– Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Bij wettelijke verplichtingen, zoals het doen van belastingaangifte
Geautomatiseerde besluitvorming
Massage salon Vinas santi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Massage salon Vinas santi) tussen zit.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Massage salon Vinas santi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor onze klantenbestand;
Bewaartermijn: Zolang u onze klant bent.

Reden Personalia:
-Afhandeling betalingen
– Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening
– Informeren over wijzigingen van diensten en producten
– Onze diensten te kunnen leveren

Delen van persoonsgegevens met derden
Massage salon Vinas Santi verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Massage salon Vinas santi gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen en bedrijven:
Jimdo / Treatwell Voor het hosten van de Website
Treatwell / Whatssappvoor het maken van afspraken & facturen.
Accountable woerden voor de boekhouding wordt gecontroleerd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Massage salon Vinas santi gebruikt alleen de cookies of vergelijkbare technieken die de host van de website hanteert.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Massa salon Vinas santi zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via onze whatsapp 06-30702103
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Massa salon Vinas santi zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Massage salon Vinas Santi wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: .......... (komt nog)

Beveiliging persoonsgegevens
Massage salon Vinas Santi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via whatsapp 06-30702103